BoTryggt2030

Trygg- och säkerhetsfrågan är central för Regios arbete med social hållbarhet. Våra hyresgäster, människor som besöker våra fastigheter och de som rör sig kring dem ska känna sig trygga och säkra inne såsom utanför fastigheterna. Som ett led i detta arbete, har Regio anslutit som samarbetspartner till initiativet BoTryggt2030.

I korthet handlar konceptet BoTryggt2030 om att, tillsammans med forskare, tjänstemän och fastighets- och säkerhetsföretag m.fl. aktörer, samla och sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i handels-, kontors- och bostadsområden, offentliga platser etc. genom det fysiska rummets utformning.

Initiativet bidrar till att säkerställa flera av FNs globala mål för hållbar utveckling, och speciellt mål nummer 11 – att göra städer och boplatser inkluderande, säkra, flexibla och hållbara.