Regio etablerar sig i Jönköping genom förvärv av Ekblads Fastigheter

STOCKHOLM, den 23 augusti 2018
Fastighets AB Regio (”Regio”) har förvärvat sju centralt belägna kontors- och handelsfastigheter med en uthyrningsbar area om ca 70 000 kvm i Jönköping city. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2 130 miljoner kronor.

Regio har ingått ett ovillkorat aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Ekblads Cityfastigheter i Jönköping AB (”Ekblads Fastigheter”). Genom bolagsaffären förvärvas fastigheterna Almen 6, Andelen 3, Ansvaret 2, Apeln 44, Apoteket 6, Asken 2 och Astern 11 i Jönköping till ett underliggande fastighetsvärde om 2 130 miljoner kronor. Portföljen som omfattar ca 70 000 kvm består till största del av kontors- och handelslokaler med inslag av bostäder, gym och hotell. Tillträde sker den 3 september 2018.

Förvärvet av fastighetsportföljen stärker Regios roll som ledande långsiktig fastighetsägare av kontors- och handelsfastigheter i växande svenska regionstäder. Regio har därmed genomfört förvärv inom handel och kontor till ett fastighetsvärde om drygt 7 miljarder kronor sedan 2015.

Eric Bergström, VD Fastighets AB Regio och Partner Brunswick Real Estate, säger:
”Jönköping är Sveriges tionde största stad sett till befolkning och med sin goda befolkningstillväxt och starka näringsliv passar förvärvet mycket väl in i Regios strategi. Det unika och väl förvaltade fastighetsbeståndet går dessutom helt i linje med vår affärsidé där vi fokuserar på långsiktigt hållbara fastigheter i bra lägen. Ekblads Fastigheter har varit en nyckelaktör i utvecklingen av Jönköping city de senaste 20 åren och Regio ser fram emot att bära traditionen vidare.”

Ralf Ekblad, VD och ägare Ekblads Cityfastigheter i Jönköping AB, säger:
”Allt har sin tid – efter 20 års fastighetsutveckling i Jönköping city med över 150 olika förädlingsprojekt och hårt arbete vilket bidragit till att utveckla city – blev det en mycket bra lösning att överlåta ägandet till ett bolag som representerar det långsiktiga svenska pensionskapitalet. Där finns nu både kapital, kunnande och nya visioner på hur Jönköping city kan fortsätta att utvecklas vidare. Beslutet att sälja har involverat tre generationer i familjen Ekblad. Detta ger mig och min familj möjlighet att utveckla andra sidor av livet och markerar slutet på ett kapitel i mitt liv som började som snickarlärling i Ekblads 1971.”

Fastighetsförvaltning och utveckling av portföljen kommer att ske i enlighet med Regios etablerade förvaltningsmodell, den s.k. LAMP-modellen (Local Asset Management Partner). P&E Fastighetspartner AB (”P&E”), som i dagsläget förvaltar fastigheter åt Regio i flertalet städer, har fått uppdraget att förvalta och utveckla portföljen. I samband med förvärvet tar P&E över den befintliga förvaltningsorganisationen inom Ekblads Fastigheter och etablerar således en lokal organisation med mycket god kännedom om såväl fastigheterna som staden.

Regios rådgivare i samband med förvärvet var Kilpatrick Townsend, PropCon och PwC. Ekblads Fastigheters rådgivare i samband med förvärvet var Mannheimer Swartling, PwC och Catella.

 

För mer information vänligen kontakta:
Eric Bergström, Partner Brunswick Real Estate
t: +46 8 545 075 05
e: eric.bergstrom@brunswickrealestate.com

 

Fastighets AB Regio (Regio) äger och förvaltar kontors- och handelsfastigheter i regionstäder och storstädernas ytterområden. Visionen är att vara den bästa hyresvärden genom en aktiv lokal och regional närvaro. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.
www.regiofastigheter.se

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 15 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. Det finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på
www.ap3.se

Brunswick Real Estate är en av Nordens ledande investerare på den nordiska fastighetsmarknaden, med ett erbjudande som omfattar kapitalförvaltning genom fastighetsinvesteringar och kreditfinansiering. Teamet omfattar ca 50 personer i Stockholm, Helsingfors och London.
www.brunswickrealestate.com

P&E grundades 1991 av Per-Olof Persson. Bolagets affärsidé är att tillsammans med investerare och samarbetspartners identifiera, förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Huvudkontoret är beläget i Kalmar och bolaget har ca 40 anställda.
www.poefastighetspartner.se

 


wkr0006.pdf