Mätbara mål

Mätbarhet ger bättre resultat

För att säkerställa att vårt arbete minskar fastigheternas negativa påverkan på miljön och bidrar till positiv förändring använder vi olika system och verktyg.

Årligt klimatbokslut
Regio genomför årligen ett klimatbokslut, i enlighet med GHG Protocol, i syfte att följa upp på verksamhetens klimatpåverkan och identifiera väsentliga utsläppsposter. Målet är att reducera både den direkta samt indirekta klimatpåverkan. Bokslutet genomförs i scope 1 (direkta utsläpp), scope 2 (indirekta utsläpp pga inköpt energi) och scope 3 (övriga indirekta utsläpp som uppkommer i Regios värdekedja).

BREEAM In-Use
BREEAM In-Use är ett internationellt certifieringssystem för befintliga byggnader med avseende på hållbarhet. I systemet görs en granskning av byggnaden för bland annat vatten, hälsa och välbefinnande, luftkvalitet, buller, belysning, brandskydd, avfall och energi dokumenteras. Regio använder systemet för att mäta påverkan och förbättringar avseende drift och miljöprestanda.

Gröna bilagan
För att proaktivt utöva en hållbar förvaltning erbjuder Regio Fastighetsägarnas gröna bilaga. Gröna bilagan ger insikt i Regios hållbarhetsarbete och bjuder in till diskussion om vilka åtgärder som hyresgäst och fastighetsägare kan göra tillsammans för att förbättra såväl lokaler som fastighet.

Resursförbrukning
I Regio genomförs återkommande analyser av fastighetsbeståndets resursförbrukning och kostnadsnivåer. Fastigheter med hög resursförbrukning identifieras och övervägs för olika resurseffektiviseringsåtgärder. Effektiviseringsåtgärderna kan bestå av introducering av förnybar energi, energieffektiviseringsprojekt eller digitalisering av fastighetsskötsel. Det gemensamma målet för resursförbrukning är att Regio inte ska förbruka mera resurser än nödvändigt. Utöver detta mål strävar Regio till att ha ett välplanerat underhåll som leder till minsta möjliga resursförbrukning med bästa möjliga funktionalitet och driftsäkerhet.

Grön el
Regio använder sig av så kallad ”grön el” eller likvärdigt miljömärkt alternativ för samtliga fastigheter inom beståndet.

Mestro
Energi- och koldioxiduppföljningsprogrammet Mestro används för att mäta, rapportera och förbättra fastigheternas energiförbrukning så att det går att följa upp, jämföra och hantera på ett enkelt sätt. Mestro är ett effektivt verktyg för att spåra historisk utveckling och trender avseende Regios resursförbrukning.

SundaHus
Hållbara materialval är en viktig miljöaspekt vid byggande, förvaltning och utveckling av fastigheter. För att säkerställa att materialen som används inte har negativ påverkan på miljö eller hälsa, har Regio tecknat en verksamhetslicens med SundaHus.

Estate Logs
Den digitala plattformen Estate Logs används för kvalitetssäkring, jämförbarhet och kostnadsbesparingar i förvaltningen.