Hållbara städer

Vårt hållbarhetsmål är enkelt. Vi vill skapa en positiv inverkan på människa, miljö och samhälle. Alla åtgärder ska vara mätbara så att vi vet att vårt arbete gör skillnad.


Miljö och klimat

Vi ser miljöåtgärder som en investering snarare än en kostnad. Arbetet med ständiga förbättringar är integrerat i hela verksamheten. Alla fastigheter utvärderas ur ett livscykelperspektiv med fokus på energi, avfall och material.

Regio mäter förbrukning av energi och relaterade koldioxidutsläpp för alla fastigheter. Målet är minskade koldioxidutsläpp. Vi gör kontinuerliga energieffektiviseringar och ökar andelen energi från förnyelsebar produktion. Regio köper också grön el i hela beståndet.

I den dagliga driften strävar vi efter medvetna och hållbara val, till exempel när det kommer till kemikalier och material. Vi förordar den gröna bilagan för alla hyresavtal.

För att säkerställa att vi sätter meningsfulla mål som ger resultat använder vi olika verktyg för planering, utvärdering och uppföljning. Läs mer om hur vi mäter och följer upp arbetet här.


Social hållbarhet

Vi vill bidra till levande, trygga och inkluderande stadsmiljöer. En förutsättning är förståelse för behoven inom våra fastigheter och i det närliggande samhället. Regios arbete med social hållbarhet har två fokusområden:

Människan och fastigheten
Vi arbetar för att människorna i och kring våra fastigheter ska trivas och må bra. Det handlar om att underlätta för social interaktion och skapa miljöer som stimulerar kreativitet och produktivitet. Genom levande och tillgängliga bottenvåningar och upplysta fasader skapas en trygg och välkomnande stadsmiljö, som inte stänger någon ute.

Fastigheten och staden
Som fastighetsägare kan det te sig naturligt att enbart ta ansvar för den enskilda fastigheten och förvaltningen av den – men vi ser att vi kan göra större skillnad än så.  Genom våra LAMPs så kan vi förstå de lokala behoven och samverka med både kommuner och andra aktörer. Här kan du läsa mer om olika initiativ som vi har engagerat oss i.


Agenda 2030

Utgångspunkten för Regios hållbarhetsarbete är FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har valt att speciellt fokusera på följande mål i Agenda 2030: